انتخاب پوکه معدنی برای شیب بندی روش انتخاب پوکه برای شیب بندی شما برای رسیدن به این جواب باید به موارد زیر توجه بفرمایید شیب بندی شما پشت بام است یا بین طبقات؟ عمق شیب بندی شما چند سانتیمتر میباشد؟ طرز شیب بندی پشت بام با پوکه معدنی؟ در صورتی که قصد  شب بندی پشت […]