پوکه معدنی ارزان قروه تشکیل شده از گدازه های آتشفشانی سرد شده است که کاربردهای بی شماری خصوصا در صنعت ساختمان سازی دارد که بسیار ارزانتر از مصالح دیگر است. پوکه معدنی قروه یک سنگ آتشفشانی سبک ومقاوم و توخالیست، که کاربردهای فراوانی در صنعت ساختمان سازی برای مقاوم بودن ساختمان ها در برابر زلزله […]